Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Roz
Rzeczpospolita Polska
Centrum Projektów Europejskich
Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

A A A Kolory: domyślne Kolory: tło czarne, czcionka biała Kolory: tło zółte, czcionka czarna Kolory: tło czarne, czcionka żółta

FAQ (czyli najczęściej zadawane pytania)

Udział w projekcie DUAL (warsztaty wdrożeniowe – zadanie nr 5)

Projekt pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia dualnego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w IV Osi Priorytetowej pn. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez minimum 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w Polsce i Belgii, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenie odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodzieży tzw. NEET (ang. not in employment, education or training) powyżej 18 roku życia w nabyciu kwalifikacji zawodowych. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/o-projekcie

Do głównych produktów projektu należy:

 1. 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu;
 2. 3 kursy typu E-learning (różniące się 1 modułem w zależności o grupy klientów) przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa i Poradnictwa zawodowego pomagające w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego w wieku powyżej 18 roku życia oraz młodzieży NEET powyżej 18 roku życia przez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji - poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne;
 3. 1 narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami/studentami, absolwentami i młodzieżą NEET jako potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia lub szkolenia zawodowego, które umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, a następnie umożliwi zestawienie tychże z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy zawodowemu zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta;
 4. 1 ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym, na której produkty projektu zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu i po jego zakończeniu.

Projekt DUAL oraz jego produkty przeznaczone są dla odbiorców docelowych:

 • uczniów/studentów instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego,
 • absolwentów systemu kształcenia lub szkolenia zawodowego,
 • osób młodych w wieku 18-29 lat, nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących (tzw. „NEET” z ang. not in employment, education or training), a także dla użytkowników:
 • instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. szkół zawodowych, instytucji szkoleniowych, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, innych instytucji związanych z kształceniem i szkoleniem), instytucji doradztwa i poradnictwa zawodowego (m.in. agencji zatrudnienia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, innych instytucji związanych z doradztwem i poradnictwem zawodowym),
 • osób zainteresowanych założeniami idei kształcenia dualnego i doradztwa zawodowego

Instytucją jest podmiot prywatny lub publiczny, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek, mający siedzibę/filię/oddział na terenie Polski, przynależący do kategorii instytucji typu a) lub instytucji typu b).

 

Instytucje typu a) to instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. szkoły zawodowe, instytucje szkoleniowe, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, inne instytucje związane z kształceniem i szkoleniem).

 

Instytucje typu b) to instytucje doradztwa i poradnictwa zawodowego (m.in. agencje zatrudnienia, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, inne instytucje związane z doradztwem i poradnictwem zawodowym).

 

Instytucja kieruje na warsztaty wdrażania (w zadaniu nr 5) swoją kadrę – jedną lub więcej osób.

 

Kadrą instytucji jest każda osoba, która działa na rzecz danej instytucji i jest z tą instytucją związana w dowolnej formie – na przykład na podstawie: umowy o pracę i/lub umowy zlecenia i/lub umowy o dzieło i/lub świadcząc nieodpłatną pracę/wolontariat i/lub będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i/lub w postaci innych form współpracy, na przykład osoby współpracujące w rozumieniu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963,
z późn. zm.) i w innych formach – oraz która zostanie przez instytucję skierowana do udziału w projekcie.

Przynależność do grupy docelowej sprawdzana jest na podstawie dokumentacji rekrutacyjnej, tj. m.in. deklaracji wdrożenia i formularza rekrutacyjnego, gdzie należy zaznaczyć przynależność do instytucji typu a) lub instytucji typu b) oraz złożyć pieczęć instytucji i podpis osoby reprezentującej daną instytucję, tj. osoby decyzyjnej w danej instytucji.

 

Ponadto przynależność do grupy docelowej sprawdzana jest na podstawie oświadczeń kandydata w formularzu rekrutacyjnym dotyczących przynależności do grupy docelowej oraz na podstawie pola
w formularzu rekrutacyjnym: „Zatrudniony w: (nazwa i adres instytucji)”.

 

Dokumenty rekrutacyjne (zadanie nr 5) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Istnieje taka możliwość. W pierwszej kolejności zaproszenia do udziału w warsztatach wdrożeniowych (zadanie nr 5) zostaną skierowane do instytucji dotychczas uczestniczących w projekcie, ale ponieważ rekrutacja jest ciągła, szybkie złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych zwiększa szanse udziału w projekcie każdej instytucji.

 

Dokumenty rekrutacyjne (zadanie nr 5) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

To zależy. Rolnik jako wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą/ubezpieczona w KRUS nie może przystąpić do projektu, ale rolnik jako osoba pracująca powiązana z daną instytucją (na przykład jako wolontariusz) może przystąpić do projektu pod warunkiem złożenia poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. między innymi deklaracji wdrożenia, formularza rekrutacyjnego, w tym uzyskania pieczęci danej instytucji i podpisu osoby reprezentującej daną instytucję/osoby decyzyjnej oraz złożeniu oświadczeń w formularzu rekrutacyjnym dotyczących przynależności do grupy docelowej oraz uzupełnieniu pola w formularzu rekrutacyjnym: „Zatrudniony w: (nazwa i adres instytucji)”.

Do projektu w zadaniu nr 5 mogą przystąpić tylko osoby pracujące w dowolnej formie (w tym osoby nieodpłatnie pracujące/wolontariusze) oraz powiązane z daną instytucją, która skieruje te osoby do udziału w projekcie, więc osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo nie mogą przystąpić do projektu.

Warunkiem udziału w projekcie jest między innymi dostarczenie deklaracji wdrożenia od instytucji kierującej daną osobę/osoby na warsztaty wdrożeniowe i dodatkowo od każdego kandydata uzyskanie formularza rekrutacyjnego z pieczęcią instytucji oraz podpisem osoby reprezentującej daną instytucję. Osoby fizyczne nie skierowane przez żadną instytucją nie będą w stanie dostarczyć prawidłowo wypełnionych dokumentów, a co za tym idzie nie będą mogły przystąpić do projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne (zadanie nr 5) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Przed udziałem kadry danej instytucji w warsztatach wdrożeniowych konieczne jest dostarczenie przez instytucję tak zwanej „deklaracji wdrożenia” (wystarczy jedna deklaracja na jedną instytucję, bez względu na liczbę skierowanych na warsztaty osób/kadry).

 

Deklaracja wdrożenia to decyzja w formie oświadczenia osoby reprezentującej daną instytucję, że zobowiązuje się do wdrożenia rozwiązania DUAL do praktyki do czasu zakończenia trwania warsztatów.

 

Oprócz deklaracji wdrożenia każda z osób skierowanych przez instytucję, chcąca wziąć udział w warsztatach wdrożeniowych musi dostarczyć komplet wypełnionych prawidłowo dokumentów rekrutacyjnych.

 

Dokumenty rekrutacyjne, w tym deklaracja wdrożenia (zadanie nr 5) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) to 2-dniowe grupowe szkolenia komputerowe prowadzone w formie stacjonarnej z udziałem trenera i czasami dodatkowo eksperta projektu DUAL, podczas których uczestnikom wytłumaczy się i nauczy, w jaki sposób korzystać z nowego rozwiązania i jak je stosować w praktyce, głównie poprzez praktyczne zaprezentowanie działania produktów projektu DUAL.

 

Warsztaty trwają 2 dni po 6 godzin lekcyjnych i od uczestników nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, za wyjątkiem podstawowej znajomości obsługi komputera.

 

Warsztaty wdrożeniowe są więc jednym z etapów wdrożenia rozwiązania do praktyki – w celu uzyskania dodatkowych informacji o wdrażaniu rozwiązania projektu DUAL zapoznaj się z sekcją FAQ pn. „Wdrażanie rozwiązania w projekcie DUAL”.

Miejsca organizacji warsztatów wdrożeniowych zostaną zamieszczane na bieżąco na stronie projektu DUAL: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/harmonogram

Co do zasady w danym warsztacie uczestniczyć będzie dwie lub więcej instytucji z danego województwa lub województw sąsiadujących ze sobą.

Warsztaty trwają 2 dni po 6 godzin lekcyjnych i od uczestników nie jest wymagana specjalistyczna wiedza, za wyjątkiem podstawowej znajomości obsługi komputera.

Instytucja otrzyma nieodpłatnie do używania produkty projektu DUAL (co najmniej do dnia 20 kwietnia 2022r.) oraz instrukcje i wytyczne jak należy je stosować je w praktyce. Będzie to przydatne w obsłudze klientów danej instytucji – głównie uczniów i studentów, absolwentów, młodzieży NEET, co zwiększy konkurencyjność instytucji na rynku.

 

Jeśli instytucja wdroży do praktyki rozwiązania projektu DUAL w czasie trwania projektu, to otrzyma również ofertę nieodpłatnych warsztatów dla kadry skierowanej przez instytucję. Szacowana wartość rynkowa udziału w warsztatach wdrożeniowych to 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100 groszy) za osobę nie korzystającą z noclegu i 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy) za osobę korzystającą z noclegu. Do tego kadra otrzyma możliwość refundacji kosztów dojazdu na warsztaty i powrotu – tym samym instytucja nie będzie musiała pokrywać tych kosztów w ramach delegacji/podróży służbowej.

 

Ponadto instytucja zostanie wpisana do spisu instytucji, które wdrożyły produkty projektu DUAL znajdującego się na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl), co będzie dla niej doskonałą formą reklamy.

Osoba uczestnicząca w warsztatach wdrożeniowych otrzyma możliwość bezpłatnego wsparcia (o ile instytucja kierująca na warsztaty wdroży rozwiązanie do praktyki) – obejmującego szkolenie komputerowe z trenerem, materiały biurowe i szkoleniowe, wyżywienie i przerwy kawowe.

 

Jeśli uczestnik/-czka warsztatów mieszka poza miejscowością, gdzie odbywają się warsztaty, otrzyma możliwość noclegu w hotelu*** wraz z możliwością korzystania z oferty hotelu oraz refundacji kosztów dojazdu na warsztaty z miejscowości zamieszkania/zatrudnienia i powrotu z warsztatów – po złożeniu odpowiednich wniosków dotyczących zapewnienia noclegu i/lub refundacji kosztów dojazdu na warsztaty wdrożeniowe.

 

Dokumenty rekrutacyjne, w tym wnioski dotyczące zapewnienia noclegu oraz refundacji kosztów dojazdu (zadanie nr 5) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

 

Uczestnik/-czka nabędzie też kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z produktów cyfrowych na platformie DUAL, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wiedza nabyta na warsztatach umożliwi skuteczniejszą obsługę i planowanie przedsięwzięć na rzecz klientów – uczniów i studentów, absolwentów i młodzieży tzw. NEET.

Jeśli instytucja wdroży rozwiązanie do praktyki do czasu trwania warsztatów wdrożeniowych, a w uzasadnionych przypadkach po ich zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. oraz dostarczy nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. skan lub kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki, udział w warsztatach wdrożeniowych jest nieodpłatny dla instytucji i uczestników warsztatów skierowanych przez instytucję.

 

Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, za każdego z uczestników skierowanych przez instytucję zostanie naliczona opłata za udział w warsztatach w wysokości: 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100 groszy) w przypadku uczestnika nie korzystającego z noclegu i 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy) w przypadku uczestnika korzystającego z noclegu.

 

Ponadto koszty dojazdu uczestników warsztatów z miejsca zamieszkania/zatrudnienia na warsztaty i powrotu zostaną zrefundowane dopiero po wdrożeniu rozwiązania do praktyki przez daną instytucję.

 

Dokumenty rekrutacyjne (zadanie nr 5), w tym wzór dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki, będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Jeśli instytucja wdroży rozwiązanie do praktyki do czasu trwania warsztatów, a w uzasadnionych przypadkach po ich zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. oraz dostarczy nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. skan lub kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki, udział w projekcie (warsztaty wdrażania) jest nieodpłatny dla instytucji i uczestników oddelegowanych przez instytucję.

 

Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, za każdego z uczestników oddelegowanych przez instytucję zostanie naliczona opłata za udział w warsztatach w wysokości: 500,00 zł (pięćset złotych i 00/100 groszy) w przypadku uczestnika nie korzystającego z noclegu i 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy) w przypadku uczestnika korzystającego z noclegu.

 

Dokumenty rekrutacyjne – warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5), w tym wzór dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Wdrażanie rozwiązania w projekcie DUAL

Wdrożenie rozwiązania przez instytucję jest bardzo proste i obejmuje 4 kroki: D.U.A.L.:

 

Krok nr 1 – „D” jak „deklaracja wdrożenia”. W pierwszym kroku osoba decyzyjna w danej instytucji dostarcza Liderowi projektu (EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego) osobiście lub pocztą tradycyjną (na adres: ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica w dni robocze od 7:30 do 15:30) lub pocztą e-mail (na adres: fundacja@educare.pl) dokument pn. „deklaracja wdrożenia”. Jest to decyzja w formie oświadczenia osoby reprezentującej daną instytucję, że zobowiązuje się do wdrożenia rozwiązania DUAL do praktyki do czasu zakończenia warsztatów wdrażania (lub w uzasadnionych przypadkach po ich zakończeniu jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r.) oraz że dostarczy nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. skan lub kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki.

 

Krok nr 2 – „U” jak „udział w warsztatach wdrożeniowych”. W drugim kroku, po otrzymaniu deklaracji wdrożenia od danej instytucji, instytucja ta jest uprawniona do skierowania kadry na tzw. „warsztaty wdrożeniowe” (dwudniowe komputerowe szkolenia stacjonarne z udziałem trenera i czasami również eksperta projektu DUAL). Organizatorem warsztatów wdrożeniowych jest Lider projektu (EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego). Jeśli warsztaty odbędą się w trakcie trwania projektu, gdy otwarta jest rekrutacja
i dana instytucja wdroży rozwiązanie do praktyki w terminie podanym w „Kroku nr 1”, to udział w warsztatach jest nieodpłatny dla instytucji i jej kadry. Do czasu zakończenia trwania warsztatów przez kadrę danej instytucji, instytucja ta powinna dostarczyć Liderowi projektu (na dane adresowe podane w kroku nr 1) dokument potwierdzający wdrożenie rozwiązania do praktyki – patrz pytanie poniżej.

 

Krok nr 3 – „A” jak „analiza”. W przedostatnim kroku, po zakończeniu zaplanowanej liczby warsztatów w projekcie, dokonana zostanie analiza ich wyników na podstawie zebranego materiału podczas trwania warsztatów obejmującego: testy wiedzy, ankiety ewaluacyjne, formularze uwag i sugestii, raport z etapu wdrażania. Końcowym efektem analizy będzie utworzenie dokumentu pn. „Instrukcja i rekomendacje”, który zostanie przesłany nieodpłatnie pocztą e-mail do wszystkich instytucji, które wdrożyły rozwiązanie oraz umieszczony zostanie do pobrania na platformie DUAL najpóźniej dnia 30 kwietnia 20120r. Dokument zawierał będzie m.in. opis warunków niezbędnych do długotrwałego korzystania z produktu (rekomendacje). Materiał ten będzie również odnosić się do zidentyfikowania elementów sprzyjających dalszemu stosowaniu produktów DUAL po zakończeniu realizacji projektu.

 

Krok nr 4 – „L” jak „lista instytucji”. W ostatnim kroku, po potwierdzeniu spełnienia przez daną instytucję warunków dotyczących wdrożenia rozwiązania do praktyki, instytucja ta zostaje wpisana na listę instytucji, które wdrożyły rozwiązanie projektu DUAL do praktyki funkcjonowania. Lista jest dostępna w obszarze „Ciekawostki”, box „Bazy instytucji” na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl).

Potwierdzeniem wdrożenia rozwiązania do praktyki jest skan lub kopia dokumentu będącego decyzją osoby/osób decyzyjnych w danej instytucji. Forma decyzji nie jest odgórnie narzucana i powinna być zgodna z wewnętrznymi procedurami panującymi w danej instytucji (decyzja może mieć na przykład postać Uchwały lub Rozporządzenia lub Zarządzenia lub też inną formę). Uznany zostanie dowolny dokument, który potwierdzi wdrożenie rozwiązania do praktyki, z podaniem pełnej nazwy projektu DUAL, daty dokumentu, wyrażenia „wdrażam rozwiązanie projektu DUAL do praktyki” lub równważnego, deklaracji, że rozwiązanie pozostanie wdrożone co najmniej do dnia 30 kwietnia 2022r. oraz z podpisem osoby/osób decyzyjnych w danej instytucji.

 

Jeśli w danej instytucji nie obowiązują wewnętrzne procedury opisane powyżej, dokumentem potwierdzającym wdrożenie rozwiązania DUAL do praktyki będzie oświadczenie osoby decyzyjnej reprezentującej daną instytucję.

 

Ww. dokumenty zalecamy drukować na papierze firmowym, ale nie jest to wymóg.

 

Wzory przykładowego dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania DUAL/decyzji oraz oświadczenia osoby decyzyjnej stanowić będą załączniki do umowy uczestnictwa w projekcie (zadanie nr 5) i będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Deklaracja wdrożenia stanowi zobowiązanie danej instytucji do wdrożenia rozwiązania DUAL do praktyki, natomiast dokument potwierdzający wdrożenie stanowi wypełnienie tego zobowiązania – są to dwa odrębne dokumenty.

 

Wzory deklaracji wdrożenia, jak i przykładowego dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania DUAL (decyzji lub oświadczenia osoby decyzyjnej -załączniki do umowy uczestnictwa w projekcie) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Zwrot „rozwiązanie DUAL” oznacza zbiorcze określenie na platformę DUAL oraz produkty cyfrowe na niej umieszczone (narzędzie diagnostyczne, moduły e-learning, raporty, analizy, pozostałe dokumenty wytworzone w projekcie).

Wdrożyć należy całe rozwiązanie DUAL (wszystkie produkty), natomiast w praktyce można użyć tylko wybrane elementy rozwiązania, które będą przydatne w działaniu danej instytucji.

 

Na przykład szkoła zawodowa może uznać, że w praktyce przyda się jej się jedynie raport regionalny zamieszczony na platformie DUAL, z kolei agencja zatrudnienia może uznać, że skorzysta tylko z narzędzia diagnostycznego czy e-learningu dostępnych na platformie DUAL – nic nie stoi na przeszkodzie takiego korzystania z produktów DUAL.

Rozwiązanie wdraża zawsze instytucja, a raczej osoba/osoby decyzyjne w danej instytucji, a nie kadra instytucji. Może się jednak zdarzyć, że osoba/osoby decyzyjne będą jednocześnie uczestnikami warsztatów.

Jeśli instytucja jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, to udział kadry w warsztatach stanowi pomoc de minimis.

Lider projektu (EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego) nie przewiduje czynności mających na celu sprawdzenie korzystania z rozwiązania ani nakładania jakichkolwiek kar finansowych dla instytucji, które wdrożą, ale nie będą korzystać z rozwiązania. Wystarczającym jest oświadczenie osoby decyzyjnej składane w dokumencie potwierdzającym wdrożenie, że rozwiązanie pozostanie wdrożone co najmniej do dnia 30 kwietnia 2022r.

 

Wzory deklaracji wdrożenia, jak i przykładowego dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania DUAL (decyzji lub oświadczenia osoby decyzyjnej -załączniki do umowy uczestnictwa w projekcie) będą dostępne do pobrania na stronie projektu pod adresem: www.ksztalceniedualne.pl/index.php/do-pobrania

Jeśli instytucja wdroży rozwiązanie do praktyki do czasu trwania warsztatów wdrożeniowych, a w uzasadnionych przypadkach po ich zakończeniu, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. oraz dostarczy nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020r. skan lub kopię dokumentu potwierdzającego wdrożenie rozwiązania do praktyki, udział w warsztatach wdrożeniowych jest nieodpłatny dla instytucji i uczestników warsztatów skierowanych przez instytucję.

 

Instytucje mogą też wdrażać rozwiązanie po zakończeniu realizacji projektu, czyli po dniu 30 kwietnia 2020r. – patrz pytanie „Co to oznacza >>wdrożyć rozwiązanie DUAL do praktyki<<?”

Tak, jest ona dostępna w obszarze „Ciekawostki”, box „Bazy instytucji” na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl).

Jeśli kadra instytucji będzie brała udział w warsztatach wdrożeniowych organizowanych w trakcie trwania projektu DUAL (zadanie nr 5), szczegółowe informacje na temat postępowania po wdrożeniu rozwiązania do praktyki zostaną przekazane uczestnikom warsztatów.

 

Z kolei instytucje nie biorące udziału w warsztatach wdrażania, które zdecydują się na wdrożenie rozwiązania - mogą znaleźć wytyczne postępowania w dokumencie „Instrukcja i rekomendacje”, który zostanie zamieszczony do dnia 30 kwietnia 2020r. na platformie DUAL (prosimy wybrać z menu głównego w górnej części sekcję pn. „Pomoc”, a następnie kliknąć button pn. „Instrukcje i rekomendacje”). Instrukcja i rekomendacje będą stanowić jeden zbiorczy materiał, obejmujący zarówno część zawierającą praktyczne wskazówki konieczne do wdrożenia rozwiązania (instrukcja), jak również opis warunków niezbędnych do długotrwałego korzystania z produktu (rekomendacje). Zbiorczy materiał będzie dostarczać podmiotom wdrażającym rozwiązania informacje na temat tego, jakie będą wymagania związane z etapem wdrożenia rozwiązania, tzn. czy zastosowanie rozwiązania wymaga dużego nakładu czasu, pracy, środków finansowych, skomplikowanych procedur, wysokospecjalistycznych szkoleń dla podmiotów wdrażających, itp., czy nowe rozwiązanie jest proste w użyciu, czy nie wymaga wielu instruktaży, skomplikowanych instrukcji, nadzoru „mentorów”, itp. Materiał ten będzie również odnosić się do zidentyfikowania elementów sprzyjających dalszemu stosowaniu produktów DUAL po zakończeniu realizacji projektu, w szczególności w odniesieniu do wymagań prawnych, organizacyjnych, technicznych, kompetencyjno-kadrowych i kosztowych. Zwierał będzie też opisane elementy, jeśli takie zostaną zidentyfikowane, których należy unikać, ponieważ utrudniają/mogą utrudnić korzystanie z nowego rozwiązania, w tym w dłuższej perspektywie czasowej.

Platforma DUAL

Platforma DUAL jest cyfrową platformą związaną z edukacją zawodową i kształceniem oraz szkoleniem w systemie dualnym, narzędziem, którego przeznaczeniem jest wsparcie procesu wdrażania postulatu kształcenia dualnego oraz wzmocnienie doradztwa zawodowego w instytucjach szkolenia i kształcenia zawodowego oraz instytucjach doradztwa i poradnictwa zawodowego.

 

Na platformie DUAL znajdują się m.in.:

 

 • 3 kursy e-learningowe - produkty cyfrowe mające pomóc w aktywizacji zawodowej ściśle określonej grupy osób: uczniów i absolwentów placówek kształcenia lub szkolenia zawodowego oraz młodzieży tzw. „NEET” (ang. not in employment, education or training), to jest nie uczącej się, nie szkolącej i nie pracującej. Kursy te stanowią 3 modelowe ścieżki aktywizacji (3 kursy różniące się 1 modułem w zależności od grupy klienta - odrębna ścieżka dla: uczniów, dla absolwentów i dla młodzieży NEET) poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne
 • narzędzie diagnostyczne przeznaczone do wspierania procesu doradztwa zawodowego
 • produkty mające na celu wsparcie procesu wdrażania postulatu kształcenia dualnego – raporty i analizy, w tym 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, czy Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poruszania się po platformie DUAL, prosimy wybrać z menu głównego w górnej części zakładkę pn. „Pomoc”, a następnie kliknąć button pn. „Przewodnik po platformie”.

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od tego, kiedy instytucja podjęła decyzję o korzystaniu z platformy DUAL. Jeśli odbyło się to w okresie rekrutacji na warsztaty wdrożeniowe (zadanie nr 5) w trakcie trwania projektu, to wszelkie informacje na temat korzystania z platformy DUAL będą przekazane kadrze instytucji w trakcie trwania warsztatów.

 

Jeśli natomiast kadra danej instytucji nie bierze/brała udziału w warsztatach wdrożeniowych, to wszelkie informacje zostaną zamieszczone w dokumencie „Instrukcja i rekomendacje”, który zostanie zamieszczony do dnia 30 kwietnia 2020r. na platformie DUAL – prosimy wybrać z menu głównego w górnej części sekcję pn. „Pomoc”, a następnie kliknąć button pn. „Instrukcje i rekomendacje”.

Platforma DUAL przeznaczona jest dla:

 

 • instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. szkół zawodowych, instytucji szkoleniowych, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, innych instytucji związanych z kształceniem i szkoleniem),
 • instytucji doradztwa i poradnictwa zawodowego (m.in. agencji zatrudnienia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Powiatowych Urzędów Pracy, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, OHP, innych instytucji związanych z doradztwem i poradnictwem zawodowym),
 • innych użytkowników/osób zainteresowanych założeniami idei kształcenia dualnego i doradztwa zawodowego.

 

Platforma jest przeznaczona dla instytucji i ich kadry jako użytkowników. Natomiast dla klientów tych instytucji, tj. uczniów i studentów, absolwentów i młodzieży NEET przeznaczone są wtórnie wybrane obszary platformy (narzędzie diagnostyczne i kursy e-learning) oraz funkcjonalność zakładania konta/logowania, aby raport indywidualny generowany przez narzędzie diagnostyczne i wyniki testów wiedzy poszczególnych modułów e-learningowych zapisywały się na koncie użytkownika indywidualnego. Niemniej jednak w założeniu to doradca zawodowy czy szkoleniowiec lub nauczyciel jako użytkownik platformy ma pokazać klientowi platformę DUAL i dostępne na niej narzędzia cyfrowe. Narzędzia te wtórnie służą klientom, natomiast ich celem jest ułatwienie pracy doradcy zawodowego, szkoleniowca, nauczyciela (np. szybsze i dokładniejsze zdiagnozowanie możliwości rozwoju zawodowego klienta, nauka klienta zdalnie nt. różnych form kształcenia dualnego – aby nie miał tego osobiście robić doradca/szkoleniowiec/nauczyciel, motywowanie klienta, skrócenie czasu pracy z klientem dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych, etc.)

Korzystanie z platformy DUAL będzie bezpłatne co najmniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Nie, korzystanie z platformy DUAL będzie możliwe co najmniej do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Tak, po utworzeniu konta na platformie DUAL, użytkownik ma dostęp m.in. do wykazu rozwiązanych testów wiedzy kończących moduły e-learningowe, a po pozytywnym zaliczeniu 3 testów wiedzy, uzyskuje możliwość wydruku certyfikatu ukończenia kursu w formacie .pdf. Użytkownik platformy DUAL posiada również dostęp do indywidualnego raportu opatrzonego danymi podanymi przy rejestracji na platformie DUAL, uzyskanego po uzupełnieniu narzędzia diagnostycznego z możliwością jego wydruku w formacie .pdf

Z platformy DUAL oraz znajdujących się na niej materiałów mogą korzystać również użytkownicy/osoby zainteresowane założeniami idei kształcenia i szkolenia dualnego i doradztwa zawodowego spoza grupy klientów (uczniów, absolwentów, osób młodych w statusie NEET). Osoby te mogą również zarejestrować się na platformie.

W celu zalogowania się na konto znajdujące się na platformie DUAL (www.projektdual.pl) należy wpierw zarejestrować się, poprzez wybranie opcji “Rejestracja” (w prawym, górnym rogu ekranu) oraz uzupełnienie krótkiego formularza.

 

Po zakończeniu rejestracji i kliknięciu w link aktywacyjny, przesyłany na adres e-mail podawany podczas rejestracji można logować się na platformie. Aby się zalogować, należy wybrać opcję “Zaloguj” (w prawym, górnym rogu ekranu na stronie głównej platformy DUAL) a następnie wpisać adres mailowy oraz hasło przypisane do konta podczas rejestracji.

Forum było dostępne w wersji beta platformy DUAL, jednak nie cieszyło się zainteresowaniem użytkowników i sugerowali oni jego usunięcie, więc teraz platforma nie posiada funkcjonalności forum.

Tak. Są one dostępne po kliknięciu box’a pn. „Porady ekspertów” znajdującego się na żółtym obszarze pn. „Ciekawostki” na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl) – porady ekspertów będą aktualizowane na bieżąco.

Platforma DUAL posiada funkcjonalności określone wytycznymi WCAG 2.0 dostępności dla możliwie szerokiej grupy użytkowników, włączając w to osoby niepełnosprawne (poziom AAA). System wyposażony jest w implementację mechanizmów odpowiedzialnych za prawidłowe wyświetlanie informacji dla osób z dysfunkcjami wzroku - dostępny jest panel odpowiadający za alternatywne formatowanie layoutu strony. Struktura prezentowanych danych jest przejrzysta z zachowaniem odpowiednich kontrastów.

Te sekcje przeznaczone są dla każdego użytkownika/osoby odwiedzającej platformę, zainteresowanego/-ej wprowadzeniem w ciekawy i prosty sposób w założenia idei kształcenia dualnego i doradztwa zawodowego.

Narzędzie diagnostyczne DUAL

Narzędzie diagnostyczne przeznaczone jest do wspierania procesu doradztwa zawodowego oferowanego uczniom/studentom i absolwentom systemu szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz młodzieży nie uczącej się, nie kształcącej i nie pracującej (NEET). Narzędzie to powstało, by pomóc doradcy zawodowemu w ocenie poziomu motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta.

Narzędzie diagnostyczne przeznaczone jest głównie dla klientów będących uczniami/studentami i absolwentami systemu szkolenia i/lub kształcenia zawodowego oraz młodzieżą nie uczącą się, nie kształcącą i nie pracującą (NEET). Dostęp do narzędzia jest jednak nieodpłatny i może być ono użyte również przez inne grupy klientów.

Nie. Ponieważ znamy specyfikę pracy doradcy zawodowego, który często preferuje używanie wersji papierowej narzędzi, albo pracuje z klientem na wyjeździe bez dostępu do Internetu, narzędzie dostępne jest również w wersji offline/do wydruku. W celu pobrania narzędzia do wydruku (w formacie .pdf), należy przejść do sekcji „Narzędzie diagnostyczne” na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl), a następnie kliknąć button pn. „Narzędzie do wydruku”.

W celu pobrania materiałów wyjaśniających i wspomagających używanie narzędzia w wersji offline należy przejść do sekcji „Narzędzie diagnostyczne” na stronie głównej platformy DUAL (www.projektdual.pl), a następnie kliknąć button pn. „Podręcznik dla doradcy zawodowego”.

To zależy czy z narzędzia korzysta się w wersji online czy offline. Używanie narzędzia online pozwala uzyskać raport natychmiast, dzięki czemu przeprowadzenie badania oraz omówienie wyników można zrealizować podczas jednego spotkania z klientem. Jeśli doradca decyduje się na korzystanie z narzędzia w wersji offline, musi pamiętać o wcześniejszym przygotowaniu wydruku kwestionariusza oraz uwzględnić dodatkowy czas na samodzielne obliczenie wyników. Doradca może to zrobić przy użyciu podręcznika lub kalkulatora, który znajduje się w wersji do pobrania na platformie DUAL (www.projektdual.pl). Uzyskany raport indywidualny najlepiej przedstawić klientowi podczas kolejnego spotkania. Sesje z klientem warto planować w taki sposób, by wystarczyło czasu na wspólną analizę wyników badania oraz omówienie płynących z niego wniosków i dalszych kierunków działania.

Narzędzie diagnostyczne przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Grupa wiekowa szczególnie wskazana jako potencjalni klienci obejmuje osoby młode w wieku od 15 do 29 lat.

Udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zajmuje zwykle kilkanaście minut, ale warto upewnić się, czy czas ten będzie wystarczający dla konkretnego klienta. Więcej czasu mogą potrzebować m.in. klienci niepełnosprawni, z dysleksją oraz osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym. Rolą doradcy jest sprawić, by każdy klient czuł się podczas pracy z narzędziem bezpiecznie i aby w razie potrzeby prosił o dodatkowe wyjaśnienia.

Wynik badania w postaci raportu indywidualnego uwzględnia 12 kompetencji (Motywacja, Komunikacja, Asertywność, Empatia, Współpraca, Rozwiązywanie problemów, Autoprezentacja, Radzenie sobie ze stresem, Podejmowanie wyzwań, Uczenie się przez całe życie, Adaptacyjność, Przywództwo) oraz 4 predyspozycje (Dane, Idee, Ludzie, Rzeczy) oraz 1 (lub więcej – przy identycznych wynikach) z 9 typów/grup zawodowych (wykonawca, tester, informator, usługowiec, dyrygent, edukator, twórca, społecznik, reperator). Dodatkowo do każdego z typów zawodowych podawane są preferowane zadania i przykładowe zawody.

Tak. Raport indywidualny jest możliwy do wydruku jako plik .pdf zarówno dla użytkowników posiadających konto na platformie DUAL, jak i dla użytkowników nie posiadających konta na platformie. Użytkownicy posiadający konto na platformie DUAL otrzymają raport opatrzony datą wydruku oraz imieniem i nazwiskiem jakie podał użytkownik przy rejestracji. Z kolei użytkownicy niezalogowani otrzymają raport indywidualny nie opatrzony tymi danymi i mogą po wydruku je uzupełnić samodzielnie, np. długopisem.

E-learning DUAL

Moduły e-learningowe stanowią elementy kursu. Na platformie znajduje się ich 5, przy czym w zależności od sytuacji klienta na rynku pracy, ścieżka nauki i wybór modułów wygląda odmiennie. W celu zrealizowania kursu oraz otrzymania certyfikatu wystarczy ukończyć 3 moduły e-learningowe.

Moduły kursu przeznaczone są głównie dla obecnych uczniów szkolnictwa zawodowego, dla absolwentów szkolenia lub kształcenia zawodowego oraz dla osób w wieku 18-29 lat, nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących (tzw. młodzieży NEET - z ang. not in employment, education or training). Dostęp do modułów e-learningowych jest nieodpłatny i mogą być one wykorzystane również przez inne grupy klientów.

Proces kształcenia oparto na realizacji 3 modułów kończących się testem sprawdzającym, przy czym w zależności od sytuacji klienta na rynku pracy, ścieżka nauki i wybór modułów wygląda odmiennie, co wpływa na indywidualizację procesu kształcenia, dostosowywanie do indywidualnych potrzeb i doświadczeń uczestników. Moduły I oraz III są obligatoryjne dla wszystkich uczestników kursów, natomiast zróżnicowanie ścieżki kształcenia następuje przy wyborze adekwatnego modułu II.

 

Moduł IIa przeznaczony jest dla obecnych uczniów szkolnictwa zawodowego, moduł IIb dla absolwentów szkolenia lub kształcenia zawodowego, natomiast moduł IIc dla osób młodych nie szkolących się, nie uczących się i nie pracujących.

Kurs może być realizowany w formie zdalnej (na odległość) z pominięciem bezpośredniego kontaktu doradcy zawodowego/nauczyciela/trenera z uczestnikiem kursu, których dzieli zarówno dystans czasowy jak i przestrzenny. Uczestnik może realizować poszczególne moduły w dowolnym miejscu i czasie.

 

Uczestnik może również realizować kurs w formie blended learning (nauczanie/uczenie się hybrydowe, mieszane, komplementarne), gdzie proces dydaktyczny prowadzony jest częściowo w sposób tradycyjny (część stacjonarna), a częściowo za pośrednictwem Internetu (część zdalna). Obie formy, będąc podporządkowane tym samym ogólnym celom kształcenia, mogą uzupełniać się w ich realizacji. Wykorzystując taką formę kształcenia doradca zawodowy/nauczyciel/trener staje się przewodnikiem, konsultantem uczestnika kursu. Pełni rolę moderatora poprzez prowadzenie przebiegu procesu dydaktycznego (określenie zakresu czasowego realizacji poszczególnych modułów, wykorzystanie komponentów kursu, aby można było osiągnąć wszystkie założone cele i efekty kształcenia, motywowanie do uczenia się, udzielanie wskazówek, aktywizowanie, kontrolowanie postępów, podsumowanie efektów pracy uczestnika kursu).

 

Moduły e-learningowe umieszczone na platformie mogą również służyć wspieraniu tradycyjnie prowadzonych spotkań doradcy zawodowego/trenera z uczestnikami np. poprzez wykorzystanie umieszczonych w poszczególnych modułach materiałów edukacyjnych, testów sprawdzających, zadań służących autoewaluacji nabytej wiedzy i umiejętności, materiałów dodatkowych, uzupełniających.

Moduły e-learningowe zbudowane są następujących elementów, tworzących liniowy układ treści:

 

 • materiały informacyjne: cele i efekty kształcenia,
 • materiały dydaktyczne,
 • materiały utrwalające i aktywizujące,
 • podsumowanie,
 • test sprawdzający
 • zakończenie wraz z informacją o dalszych etapach nauki (przekierowanie do odpowiedniego modułu w zależności od grupy odbiorców, materiały dodatkowe).

 

Każdy z modułów zawiera dodatek/dodatki – są to dodatkowe materiały dla osób zainteresowanych danym tematem, rozszerzające i uzupełniające nabytą wiedzę i umiejętności.

Cele i efekty kształcenia dla poszczególnych modułów e-learningowych przedstawiane są na wstępie do ich realizacji (początkowe slajdy/ekrany).

Dodatek stanowi materiał uzupełniający zagadnienia przedstawione w module, przeznaczony jest dla osób zainteresowanym danym tematem, chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Realizacja dodatku nie jest wymagana w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Wyniki testów kończących realizację modułów nie są zapisywane na kontach niezalogowanych użytkowników.

Warunkiem otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest utworzenie konta na platformie (www.projektdual.pl) oraz pozytywne zaliczenie trzech testów kończących moduły. Testy sprawdzające, zbudowane są z pytań jednokrotnego wyboru, przy czym liczba podejść do rozwiązania testów jest nieograniczona, brak również ograniczeń czasowych w zakresie ich uzupełniania. Podczas rozwiązywania testów konieczne jest zalogowanie się na konto znajdujące się na platformie DUAL, aby wyniki testów zostały zapisane.

Użytkownicy niezalogowani mają dostęp do modułów i mogą rozwiązywać testy sprawdzające, jednak ich wyniki nie zapiszą się i osoby te nie będą mogły wydrukować certyfikatu.

Realizacja modułu e-learningowego zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, w zależności rodzaju modułu, wykorzystania dodatków do niego, czasu rozwiązania testu. Więcej czasu mogą potrzebować m.in. klienci niepełnosprawni, z dysleksją oraz osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym.

Moduły e-learningowe można realizować w dowolnej liczbie podejść, nie ustalone zostały również żadne ograniczenia czasowe. Warto jednak pamiętać, aby podczas ostatniego podejścia oraz rozwiązywania testu, zalogować się na konto znajdujące się na platformie DUAL, w przeciwnym wypadku uzyskany wynik nie zostanie zapisany Jeśli realizacja danego modułu zostanie przerwana przed rozwiązaniem testu wiedzy, to również nie zostanie zapisane miejsce/slajd, w którym przerwano realizację, dlatego zaleca się ukończenie całego modułu przy jednym podejściu.